• Drodzy Klienci,

  w związku z długim weekendem majowym, zamówienia złożone po 26 kwietnia 2018 zostaną zrealizowane 4 maja 2018.

   

  Życzymy wszystkim udanego odpoczynku!

   

  Zespół Mieszadełko

Regulamin

                 

Regulamin sklepu internetowego MIESZADEŁKO

 1. Postanowienia ogólne
 2. Rejestracja i dokonywanie zamówień
 3. Realizacja zamówienia
 4. Ceny i formy płatności
 5. Formy dostawy i realizacja zamówienia
 6. Prawo do odstąpienia od umowy kupna
 7. Reklamacja towaru
 8. Ochrona danych osobowych
 9. Postanowienia końcowe

 

 

1. Postanowienia ogólne

1. Poniższy Regulamin opisuje zasady dokonywania transakcji w Sklepie Internetowym MIESZADEŁKO działającym pod adresem www.mieszadelko.pl , który prowadzony jest przez firmę:

MIESZADEŁKO Magdalena Bartkowiak

Działającą od adresem

Lenartowice 26 lok.6

55-330 Miękinia

NIP 915-160-82-24

NIP PL 915-160-82-24

Regon 361966668

I adresem email: zamowienia@mieszadelko.pl

wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz zwaną w niniejszym regulaminie jako ,,MIESZADEŁKO” lub ,,Sprzedawca”.

2. Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:                                                                        

2.1. Czas realizacji zamówienia - czas, w jakim MIESZADEŁKO skompletuje zamówienie i przekaże do wysłania Klientowi za pośrednictwem firmy kurierskiej, na wskazany przez klienta adres;

2.2. Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

2.3. Klient 

2.3.1. osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych;

2.3.2. osoba prawna;

2.3.3. jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą;

2.4. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta;

2.5. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

2.6. Konsument - Klient będący osobą, która dokonuje czynności prawnej z MIESZADEŁKO niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w szczególności która składa zamówienie w Sklepie internetowym MIESZADEŁKO lub dokonuje rezerwacji za pośrednictwem Sklepu internetowego MIESZADEŁKO;

2.7. Sklep Internetowy MIESZADEŁKO (Sklep) - sklep działający pod adresem URL www.mieszadelko.pl , w którym jego użytkownicy mogą za pośrednictwem Internetu dokonywać zakupów produktów oferowanych przez MIESZADEŁKO;

2.8. Towar - produkty oferowane do sprzedaży dostępne w Sklepie Internetowym MIESZADEŁKO;

2.9. Umowa sprzedaży - umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. 2014 r. poz. 827);

2.10. Zamówienie -  rozumie się przez to zamówienie na towar lub towary  złożone przez Klienta w Sklepie MIESZADEŁKO zgodnie z niniejszym Regulaminem

2.11.Realizacja zamówienia - skompletowanie, spakowanie i nadanie wysyłki (wyjście przesyłki z magazynu)

3. Informacje o towarach podane na stronach internetowych Sklepu (opisy, dane techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu URL  www.mieszadelko.pl/regulamin.

5. Sklep MIESZADEŁKO prowadzi sprzedaż Towarów dla Klientów krajowych za pośrednictwem Internetu oraz zleca jego dostawę korzystając z usług firm kurierskich.

6. Prawa autorskie do Sklepu Internetowego oraz zawartych w nim treści, a w tym także zdjęć należą wyłącznie do MIESZADEŁKO.

7. Kopiowanie, przesyłanie bez uzyskania wcześniejszej zgody właściciela praw autorskich do publikacji na stronie jest zabronione (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych).

 

2. Rejestracja i dokonywanie zamówień

1. Postępowanie w celu złożenia zamówienia:

1.1. zarejestrować się w sklepie (za pośrednictwem formularza do rejestracji) - zalogować się, używając w tym celu hasła otrzymanego w czasie rejestracji lub

1.2. bez rejestracji

1.3. złożyć zamówienia na wybrany towar

2. Hasło i login mają charakter poufny.

3. Klient ma obowiązek przed rozpoczęciem procedury złożenia zamówienia z zapoznaniem się i zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu, co potwierdza zaznaczając w odpowiednim polu przed finalizacją zamówienia.

4. W toku procedury składania brak akceptacji niniejszego Regulaminu przez Klienta zamówienia na towar uniemożliwia skorzystanie z możliwości kupna towaru za pośrednictwem Sklepu internetowego.

5. Złożenie zamówienia za pośrednictwem sklepu MIESZADEŁKO wiąże się z obowiązkiem zapłaty i oznacza zawarcie Umowy sprzedaży towaru, który jest przedmiotem zamówienia

6. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje e-mail z potwierdzeniem, że zamówienie dotarło do sklepu.

7. W przypadku nie otrzymania potwierdzenia prosimy o kontakt e-mailowy na adres zamowienia@mieszadelko.pl

 

3. Realizacja zamówienia

1. Realizacja zamówienia następuje z chwilą otrzymania akceptacji zamówienia i po zaksięgowaniu wpłaty.

2. Klient może wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania.

3. Złożenie zamówienia równoznaczne jest z:

3.1. wyrażeniem zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb sklepu,

3.2. wyrażeniem zgody na zawarcie umowy sprzedaży,

3.3. oświadczeniem o znajomości regulaminu działalności sklepu i jego przestrzeganiu.

4. W przypadku problemów z obsługą sklepu lub jego działaniem, prosimy o kontakt e-mailowy: zamowienia@mieszadelko.pl

 

4. Ceny i formy płatności

1. Wszystkie ceny Towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich (PLN) oraz nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki.

2. Cena podana przy Towarze chwili jego zakupu jest wiążąca.

3. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia, która obejmuje również koszty przesyłki widoczne są po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia i formy płatności.

4. MIESZADEŁKO zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach Towarów, które znajdują się w ofercie Sklepu internetowego, wprowadzania nowych Towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży.

5. Uprawnienie §3.4 nie mają wpływu na zamówienia, które zostały złożone przed wejściem nowych ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży i będą one realizowane na zasadach dotychczasowych.

6. Za zamówiony Towar można dokonać zapłaty w następujący sposób:

6.1. przelewem na rachunek bankowy - wpłata na podane w zamówieniu dane

Idea Bank  
12 1950 0001 2006 2165 1589 0001


Nazwa konta:


MIESZADEŁKO Magdalena Bartkowiak

Lenartowice 26 lok.6

55-330 Miękinia

 

7. Termin płatności za zamówione Towary, w przypadku wyboru sposobu płatności wynosi 10 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. 

8. Nieuiszczenie płatności jest jednoznaczne z rozwiązaniem Umowę Sprzedaży.

 

5. Formy dostawy i realizacja Zamówienia

1. Proces realizacji Zamówienia przez Sklep rozpoczyna się dopiero po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia Zamówienia.

2. Dostawa zamówionych Towarów w Sklepie MIESZADEŁKO odbywają się za pośrednictwem firmy kurierskiej.

3. Aktualny cennik dostaw znajduje się na stronie www.mieszadelko.pl .

4. Czas realizacji zamówienia wynosi 5 dni roboczych licząc od chwili kiedy klient:

4.1. wpłaca przelewem na rachunek – zaksięgowania wpłaty na rachunku sprzedawcy.

4.2. zamówienia złożone w od piątku od godz. 14-tej do niedzieli traktowane są jak złożone w poniedziałek następujący po weekendzie.

4.3. w przypadku okresowej wzmożonej sprzedaży termin realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu wówczas Klient zostanie poinformowany o stanie realizacji Zamówienia e-mailem.

5. Do czasu realizacji zamówienia należy doliczyć czas dostawy przesyłki przez doręczyciela.

6. W przypadku braku części Towarów, które są objęte Zamówieniem Klient otrzymuje informację o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji czyli:

6.1. częściowa realizacja,

6.2. wydłużenie czasu oczekiwania,

6.3. anulowanie całości zamówienia

6.4. wysyłane za zgodą Klienta zamówienia.

7. Do obowiązku Klienta należy sprawdzenie stanu przesyłki przy kurierze.

8. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia bądź zniszczenia opakowania zalecamy w obecności kuriera sporządzenie protokołu szkody, co jest podstawą do złożenia reklamacji przez MIESZADEŁKO u przewoźnika. 

 

6. Prawo do odstąpienia od umowy

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.) Klient, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podania przyczyny. Klient otrzymuje wówczas zwrot kosztów poniesionych za towar.

2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się w przypadku Umowy Sprzedaży od objęcia Towarów w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Jeżeli Umowa Sprzedaży obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy (Towarów), partii lub części.

3. Klient może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. 

4. Wyżej wymienione oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu  bądź jakimkolwiek piśmie, w którym Klient informuje o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy.

5. Oświadczenie powinno zostać wysłane na adres e-mail: zamowienia@mieszadelko.pl lub wysłane na adres: MIESZADEŁKO Magdalena Bartkowiak, Lenartowice 26 lok.6, 55-330 Miękinia.

6. W celu zachowania 14-dniowego terminu na odstąpienie od umowy należy wysłać oświadczenia przed jego upływem.

7. Sprzedawca niezwłocznie poprzez wiadomość e-mail potwierdzi Klientowi otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

8. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą.

9. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru iz nim wysłanego oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi koszty wysłanego towaru.

10. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraził zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

11. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Towarów z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towarów.

12. Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów jeżeli Klient wybiera sposób dostarczenia Towarów inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

13. Klient ma obowiązek zwrócić Sprzedawcy Towar na swój koszt. Zwraca go nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.

14. W celu zachowania 14-dniowego terminu zwrotu Towarów należy odesłać je przed jego upływem.

15. Towar należy zapakować i zabezpieczyć przed uszkodzeniem w transporcie.

16. Zwracany Towar należy odesłać na adres: MIESZADEŁKO Magdalena Bartkowiak, Lenartowice 26 lok.6, 55-330 Miękinia.

17. Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towarów, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść.

18. Zwracany produkt nie powinien wskazywać śladów otwarcia i zużycia.

19. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827), prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

19.1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, a on został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

19.2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

19.3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

19.4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

19.5. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 

7. Reklamacja Towaru

 1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowolnego dowodu zakupu towaru. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać drogą e-mailową na adres sklepu: zamowiena@mieszadelko.pl   lub pisemną wysłaną na adres firmy.
 2. Przed odebraniem przesyłki zawsze należy sprawdzić, czy nie uległa uszkodzeniu w transporcie. Klient ma obowiązek sprawdzenia zawartości przesyłki w obecności kuriera przy odbiorze. W razie stwierdzenia uszkodzenia przesyłki lub jej zawartości lub ewentualnych braków ilościowych należy koniecznie sporządzić protokół w obecności dostawcy. Protokół powinien być podpisany przez dostarczyciela przesyłki i może stanowić podstawę do zgłoszenia reklamacji. 
 3. W przypadku uszkodzenia towaru podczas transportu reklamację należy zgłaszać drogą e-mailową na adres: zamowienia@mieszadelko.pl  lub pisemną na adres firmy. Każdy przypadek rozpatrujemy indywidualnie w terminie 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji.
 4. Jeżeli zakupiony towar okazuje się mieć wady fabryczne lub jest niezgodny z opisem, prosimy o kontakt ze sklepem poprzez wysłanie e-maila na adres: zamowienia@mieszadelko.pl. Każdy Klient ma prawo odesłać reklamowany towar na adres firmy podany w par.1. Regulaminu zakupów.
 5. W ciągu 14 dni od zgłoszenie reklamacji Klient zostanie poinformowany e-mailowo lub telefonicznie o wyniku postępowania reklamacyjnego. W razie wątpliwości należy skontaktować się ze sklepem drogą elektroniczną: zamowienia@mieszadelko.pl lub. Udzielimy wówczas wskazówek, jak szybko i bezproblemowo przeprowadzić reklamację.
 6. Zwroty produktów .

W ciągu 14 dni kalendarzowych od daty dostarczenia zamówionego towaru Klient ma prawo do jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość (poza towarami regulowanymi przez art. 10 ust. 3 podpunkt 5). Dotyczy to wyłącznie sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się tylko do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.

Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności.

 1. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w przypadkach:

a) świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,

b) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,

c) formularz odstąpienia od umowy wraz z pouczeniem zawarty jest na dole w załączniku regulaminu.

 

8. Ochrona danych osobowych

1. MIESZADEŁKO gwarantuje Państwu ochronę danych osobowych (zgodnie z ustawą "O ochronie danych osobowych" z dn. 29.08.1997 r. ) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18.07.2002 r., zarówno w procesie ich przetwarzania jak i przechowywania, chroniąc je przed dostępem osób nieupoważnionych do tego. Sklep nie udostępnia żadnych danych osobowych innym osobom, instytucjom czy firmom. Dane osobowe niezbędne są do realizacji zamówienia.

2. Dane osobowe wykorzystywane będą wyłącznie do realizacji zamówień i w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez Sklep www.mieszadelko.pl pod warunkiem wcześniejszego wyrażenia zgody przez Klienta oraz nie będą udostępniane innym podmiotom.

3. Klient ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych i ich zmiany.

4. Klient może żądać usunięcia swoich danych i zaprzestanie ich przetwarzania.
 

9. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.05.2016r. i jest dostępny na stronie internetowej Sklepu. 

3. W przypadku dokonania zmiany niniejszego Regulaminu wszystkie umowy oraz zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian Regulaminu, będą realizowane zgodnie z postanowieniami Regulaminu obowiązującego w dniu zawarcia umowy bądź złożenia zamówienia przez Klienta.

4. O zmianach regulaminu i jego zakresu zarejestrowani Klienci będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówienia e-mail). 

5. Zmiany regulaminu będą dokonywane, aby dostosować go do obowiązującego stanu prawnego.

 

 

 

 

 

Załącznik nr. 1 do Regulaminu

Formularz odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Towary prosimy odesłać na adres:


MIESZADEŁKO Magdalena Bartkowiak

Lenartowice 26 lok.6

55-330 Miękinia

 

Kontakt:
zamowienia@mieszadelko.pl

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy

(lista towarów):

 

Data zawarcia umowy(*) / odbioru(*):    

Imię i nazwisko konsumenta:    

Adres konsumenta:

 

Podpis konsumenta:

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)    

Data:    

 

 

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Copyright © 2016 www.nazwa.pl Sklepicom - sklepy internetowe